a k t u a l i z a c e  26. 8. 2019      

     

Pro pivovary

Vážení,

dovolte mi, abych Vás jménem Města Žatce, tradičního organizátora Slavností chmele – Žatecké Dočesné, oslovil a vyzval Váš pivovar k účasti na těchto slavnostech.

Ve dnech 5. a 6. září 2008 se bude konat již 51. ročník Žatecké Dočesné, která bude navazovat na nové pojetí, které bylo nastoleno v minulých letech a setkalo se s kladným ohlasem všech dvaadvaceti zúčastněných pivovarů tak i samotných návštěvníků slavností, kterých z celých Čech a ze zahraničí dorazilo více než 60.000.
V loňském jubilejním ročníku se dle průzkumu podařilo vytočit více než 140.000 piv a tím byl překonán dosavadní rekord slavností.
Naším prvořadým cílem je, aby slavnosti chmele byly spojené se setkáním pivovarů. Tohoto cíle chceme dosáhnout tím, že vytvoříme na centrálním náměstí Svobody, na kterém probíhá hlavní program Dočesné, rovné podmínky pro všechny zúčastněné pivovary.

Tyto podmínky tvoří tato základní pravidla:
- každý zúčastněný pivovar bude prezentován na letáku, určeném pro informační centra, cestovní kanceláře, incomingové agentury, městské úřady, firmy a návštěvníky Dočesné (náklad 20.000 ks, formát A4 po rozložení)
- zúčastněný pivovar se může stát i hlavním partnerem piva na Dočesné,nebo generálním sponzorem, či sponzorem jednotlivých pořadů Dočesné. Pravidla tohoto partnerství a sponzoringu jsou řešena zvláštní dohodou s pořadatelem Dočesné, kterým je Městské divadlo Žatec
- pouze zúčastněné pivovary mohou na náměstí Svobody ve svých výčepech a stáncích čepovat a prodávat točené pivo
- základní sazba za výčepní místo 4 x 4 metry půdorysné plochy Vám sdělíme po telefonickém dotazu, částka se navyšuje za každý další započatý metr čtverečný využívané plochy včetně zaparkovaného automobilu
- posezení kryté i nekryté pro konzumenty, tedy stoly a lavice před výčepem jsou také zahrnuty do celkové pronajaté plochy a jako takové jsou zpoplatněny
- každý zúčastněný pivovar má možnost mít k dispozici zdarma další prodejní místo pro prodej svých výrobků, propagačních předmětů, pivních etiket a dalšího svého pivovarského sortimentu v těsné blízkosti svého výčepu
- každý zúčastněný pivovar má možnost mít za svým výčepem, zaparkován příslušný jeden automobil s pivem a ostatními výrobky pro zásobení svého výčepu tak, aby to nebránilo konzumentům a návštěvníkům slavností. Místo pro tento automobil je zahrnuto do pronajatého místa a je součástí prodejní plochy a je tudíž zpoplatněn dle výše uvedené sazby. Pojízdné prodejny, karavany a vozidla umístěné v centru musí být vybaveny nájezdy na obrubník chodníků.
- pro jedno zásobovací firemní auto pivovarů bude zajištěno parkování mimo areál slavností na hlídaném vyhrazeném parkovišti
- konkrétní místa na náměstí Svobody pro výčepy zúčastněných pivovarů budou vybírány a rezervovány podle pořadí došlých nabídek k účasti
- každý zúčastněný pivovar připraví tištěný promo materiál o své historii, současnosti a sortimentu. Tento materiál bude využíván moderátorem při představování pivovarů
- organizátor garantuje všem zúčastněným pivovarům rovné podmínky bez ohledu na velikost pivovaru nebo jeho výstav
- organizátor zajistí pro zúčastněný pivovar připojení el.energie do max. vzdálenosti 30 m
- organizátor zajistí el.energii a vodu zdarma
- kotvení stanů do podloží pomocí hřebů je zakázáno, jakékoliv kotvení je nutno předem konzultovat s pořadatelem, uvést přesný popis a specifikaci kotvení a vyžádat si písemné povolení od pořadatele
- součástí smlouvy musí být okótovaný půdorysný nákres zastavěné plochy (včetně stanu, výčepu, posezení před stanem, slunečníků, zaparkovaného automobilu , v případě použití výčepních automobilů rozměry včetně rozevřených bočnic které tvoří střechu). V tomto nákresu musí být vyznačeno místo pro vchod návštěvníků, případně místo pro obsluhu.
- po podepsání smlouvy, či definitivního souhlasu o účasti pivovaru na slavnostech, je nutno počítat v případě odvolání či neúčasti se storno poplatkem za uveřejnění reklamy a loga pivovaru na propagačních materiálech akce
- pro obsluhující personál lze pořadatelem slavností zajistit rezervaci (nikoliv finanční úhradu) ubytování v místních hotelech a penzionech, tuto službu je potřeba v dostatečném předstihu zamluvit a objednat proti zálohové faktuře
- kontaktní údaje pro rozmístění stánků a pivovarů:
- tel : 415 710 519,
- e-mail : stanky@divadlozatec.cz

Vezměte prosím dále na vědomí ostatní důležité pokyny pro zdárný a nekonfliktní průběh konání slavností:

1. V průběhu slavností je zakázáno prodávat hračky plněné výbušným plynem, ostré předměty (např. jakékoli nože), zbraně, či jejich repliky a nápoje ve skleněných obalech.
2. Součástí ceny je zajištění el. proudu s max. příkonem 3500W (16A), v případě potřeby většího odběru elektrické energie včetně požadovaného příkonu je nutno toto zdůraznit ve smlouvě, která je součástí těchto podmínek.
3. Cenu za umístění pivovaru je nutno uhradit nejpozději do 22. 8. 2008.
4. Přívod ke stánku musí být proveden třívodičovým kabelem o dostatečném průřezu a nesmí být v rozporu s platnými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu.

Za zvláště hrubé porušení průběhu slavností se považuje:
- parkování vozidel v celém areálu slavností a na místech, kde to není povoleno
- odběr el. proudu v rozporu s vyhláškou a povoleným max.odběrem
- prodej točeného piva na náměstí Svobody
- umístění mimo vymezené místo, či překročení rozměru vymezeného místa

V takovém případě bude prodejce okamžitě a bez náhrady vykázán městskou policií z areálu slavností!

Tržní řád pro dobu konání Žatecké Dočesné.

Článek 1
Prodej na Žatecké Dočesné mohou provádět:
a) organizace a soukromí podnikatelé v rámci jim daného oprávnění v obchodní činnosti.


Článek 2
Prodej na Žatecké Dočesné je možný za těchto podmínek:
a) potraviny a občerstvení lze prodávat pouze po udělení souhlasu Okresní hygienické správy a za dodržení podmínek jimi daných
b) prodávající musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění
c) prodejní stánky musí být opatřeny názvem a adresou prodávající firmy
d) při prodeji zboží občany (tedy nikoli firmami) musí být stánek označen jménem a adresou prodávajícího
e) prodávané zboží musí být viditelně označené cenami
f) v případě, že prodávající zajišťuje prodej grilovaného, pečeného či smaženého zboží na dřevěném uhlí, oleji či plynu, musí být pod tímto zařízením instalována nepropustná nehořlavá podložka (například linoleum), která zabrání poškození povrchu vymezeného místa
g) prodejce, který používá k úpravě potravin dřevěné uhlí, či olej, se musí prokázat nádobou určenou na zpracování vzniklého odpadu (popel, přepálený olej)

Článek 3
Prodávající je povinen
a) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené
b) ovoce a zelenina musí být prodávány na vhodných podložkách, nikoli přímo na zemi
c) potraviny musí být uloženy nejméně 70 cm nad zemí a musí být chráněny před znečištěním. Potraviny rychle se kazící musí být dopravovány v chladírenských nebo izotermických boxech

Článek 4
Ostatní ujednání
a) prodej není povolen osobám mladším 15let
b) prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele
c) prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost prodávaných potravin a za dodržení příslušných předpisů o hygieně potravin ve smyslu zák. č. 239/91Sb.
d) zboží se prodává za smluvní ceny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb.
e) výše poplatku za prodejní místo je stanovena v úvodu těchto pravidel, poplatek se vybírá předem u p. Tomášové

Článek 5
Organizace a řízení provozu při prodeji na Žatecké Dočesné
Organizaci prodeje na Žatecké Dočesné řídí určení pracovníci pro zajištění stánků pod vedením p. Tomášové, kteří:
- určují prodejní místa prodávajícím, kteří splňují všechny podmínky pro prodej stanovené ve smlouvě a v tomto tržním řádu
- vybírají a kontrolují poplatky z místa
- kontrolují dodržování daných směrnic pro prodej
- kontrolují dodržování ohraničení plochy prodejního místa dle sepsané smlouvy
- kontrolují dodržování zákazu prodeje točeného piva pro prodejní stánky v zóně I

Článek 6
Kontrola prodejních míst na Žatecké Dočesné
a) Kontrolu prodejních míst provádějí orgány k tomu oprávněné ve smyslu zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích, zákona živnostenského, zák. 239/91 Sb. o veterinární péči a ve smyslu hygienických předpisů.
b) Při kontrolách prováděných kontrolními a inspekčními orgány se prodávající osoba musí prokázat:
- potvrzením o zaplacení poplatku za určené prodejní místo
- občanským průkazem
- registrací nebo živnostenským oprávněním
- při prodeji potravin platným hygienickým povolením prodeje zboží
- platnou revizní zprávou o elektrických spotřebičích a elektrických rozvodech v prodejním stánku

Zajímavou možností je stát se hlavním partnerem piva na Dočesné, kdy získáváte nadstandartní prodejní plochu a individuální přístup při prezentaci vaší společnosti.
Pro bližší informace kontaktujte ředitele slavností pomocí níže uvedených kontaktů.

Naše slavnosti si kladou rovněž za cíl propagovat „ČESKÉ PIVO“, jako přirozenou součást českého životního stylu, tradice a národní hrdosti. Protože se soutěž koná v Žatci, který je opravdovou chmelařskou metropolí, je dalším cílem slavností propagace žateckého chmele, jenž se přímo podílí na kvalitě piva a je jeho nezastupitelnou součástí.

Spolupořadatelem Slavností chmele – Žatecké Dočesné 2008 je Sdružení rodáků a přátel města Žatce, které bude v rámci slavností, konkrétně v pátek 5. 9. od 18:45 v prostorách Městského divadla v Žatci, organizovat veřejné finále soutěže krásných dívek, reprezentujících pivovary pod názvem „MISS ZLATÉHO MOKU ČR“, letos s mezinárodní účastí. V roce 2007 se třetího ročníku zúčastnilo deset pivovarů.

Také v pátek 5. 9. probíhá již tradičně v prostorách Chmelařského institutu s.r.o. Žatec odborná degustace. Výsledky této odborné degustace budou veřejně prezentovány během slavností. Organizátorem této degustace je Chmelařský institut Žatec.

Vážený pane řediteli, jistě je Vám známo, že žatecké slavnosti chmele a piva jsou významnou nadregionální akcí, kterou kromě význačných kulturních a politických osobností navštívilo v loňském roce během obou dní zhruba 60.000 návštěvníků z Čech i ze zahraničí.
Naším cílem je vrátit se k tradicím a věřím, že s Vaší pomocí to dokážeme.
Dovolte mi, abych Vás tedy vyzval k aktivní účasti na 51. Žatecké Dočesné - Slavnostech chmele, spojených se setkáním pivovarů. Těším se na odpověď od Vás a na setkání s Vámi a Vaším pivem!
Uvítal bych, kdybych odpověď obdržel do 14 dní, abych Vás mohl oslovit s návrhem smlouvy.
Pokud byste potřeboval cokoliv upřesnit, třeba i o možnostech partnerství a sponzoringu, neváhejte mne jakkoliv kontaktovat.

Za hlavního pořadatele Dočesné 2008

Mgr. Martin Veselý
ředitel Městského divadla Žatec
Dvořákova 27
438 01
Žatec

Tel : 415 710 519
futro@seznam.cz
www.divadlozatec.cz

Soubory
Oslovovací dopis 2008 ve formátu .doc
Promo 2006 ve formátu .ppt (Power Point)
Oslovovací dopis 2006 ve formátu .doc
Smlouva 2006 ve formátu .doc
Oslovovací dopis 2005 ve formátu .doc
Smlouva 2005 ve formátu .doc